Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่อง

22-5-2561AA

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *