Home / ข่าวนิสิต / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อครับ >> Download <<

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา ณ ห้อง RN1-202 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *