Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”

 

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ  ประธานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม  อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ที่สามารถต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 100  คน

 

ภาพ / ข่าว :  มานะ  ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ 6/2561

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *