Home / ข่าวกิจกรรม / สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด” ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี อาจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักทอล์คชื่อดัง และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในด้านการเข้าใจและเห็นคุณค่าตัวเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านทักษะแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติ ด้านมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการมีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตละดำรงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี การจัดโครงการในครั้งนี้มีอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว :  มานะ ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ”

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *