Home / Uncategorized / โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)

โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)

 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทรานนท์
(EN-217) ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์

และกิจการต่างประเทศ ร่วมกันจัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงของการจัดโครงการ

 

ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงความคิดเห็นทำหน้าที่เป็นทูตนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและและเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮมรูม รุ่นที่ 2 ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดปีการศึกษา 2562 อาทิเช่น การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย การเป็นไกด์แนะนำมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล รวมถึงการเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 111 คน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะทำให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จริงและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคต

 

ภาพ / ข่าว : มานะ  ภูพันนา

 

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)   ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *