Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณรานไม้หอม อาคารราชนครินทร์ (ตึกRN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักศึกษาทั่วไป ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)   ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *