Home / ประชาสัมพันธ์ / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2/2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2/2560)

เพื่อให้การดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

>> Download <<

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562 สามารถยื่นข้อเสนอทุนวิจัยสำนักศึกษาทั่วไปได้ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 :: Download ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *