Home / ข่าวอาจารย์ / ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คลิก >> ::Download:: คำสั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *