Home / ข่าวอาจารย์ / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง RN1 – 204 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) สำนักศึกษาทั่วไป ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้ที่มีความรอบรู้และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และได้มีกระบวนการในการพัฒนาการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจและดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญประโยชน์และความสำคัญในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ขึ้น พร้อมกันนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)” การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา จำนวน 37 คน และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

สำนักศึกษาทั่วไป มมส

About มานะ ภูพันนา

Check Also

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561

ตรวจสอบรายชื่อ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *