Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *