Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *