Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ธุรกิจพอเพียง”
 
 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ธุรกิจพอเพียง”
 
สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า ๓,๕๐๐ คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP)  ต่อไป
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “ธุรกิจพอเพียง” ในงานนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือการจัดประกวดผลงานดีเด่นจากแต่ละกลุ่มการเรียน จำนวน……๓๓……  ผลงาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือ คุณพีรวัศ กี่ศิริ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าโครงการธุรกิจพอเพียง และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ……๓๒………ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ส่วนที่ ๒ เป็นการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของทุกกลุ่มย่อย จำนวนทั้งสิ้น…๓๕๐…. ผลงาน  
ผู้ร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๓,๕๐๐ คน จัดเป็นนิสิตผู้นำเสนอผลงานประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประจำผลงานหรือนิทรรศการตลอดงาน  นิสิตผู้เข้าชมผลงานฯ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน และนิสิตที่เข้ารับฟังบรรยายพิเศษและการแสดงบนเวทีประมาณ ๑,๕๐๐ คน นอกจากนี้แล้วยังมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓๒ คน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ๑๐ คน และผู้สนใจเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่ง
 
 
 
 
ข่าว : มานะ ภูพันนา
สำนักศึกษาทั่วไป  มมส.
โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ธุรกิจพอเพียง”

About มานะ ภูพันนา

Check Also

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 60 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้หน่วยงานย่อยจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *