Home / Uncategorized / ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

รายละเอียดข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

About สุลีพร อยู่หว้า

Check Also

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *