Home / Uncategorized / ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป KM การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป KM การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตแต่ละคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

พัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร ค.) : ศึกษาเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม สำนักศึกษาทั่วไป …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *