Home / บันทึกการเรียนรู้ / รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน _ ๐๑ แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน _ ๐๑ แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน จัดอบอรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา เพื่อรับฟังแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิหลัก คือ ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา และ KM ให้ได้แนวทางการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้สอน ๑๖ ท่านที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ แล้ว มีอาจารย์ผู้สอนมาร่วม ๗ ท่าน … หากเป็นการประชุม ยังถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ตอนท้ายของการอบรม จึงได้นัดหมายวันเวลาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้งในวันที่ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.) เพื่อนำเอาผลการ KM วันนี้ไปทำความเข้าใจร่วมกัน

ผมทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” เช่นเดิม และเขียนบันทึกนี้เพื่อ สื่อสารบทเรียนหรือข้อสรุปสำคัญ ๆ นำมาให้อาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอนนำไปใช้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนต่อไป … ผมขอสรุปทั้งหมดด้วยภาพดัานล่าง และอธิบายสาระเพิ่มเติมเพียงสังเขป
แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ศาสตราจารย์ปรีชา ท่านเน้นดังนี้ครับ
 • เป้าหมายของรายวิชานี้ (Learning Outcome) ไม่ใช่ความจำ แต่เป็นทักษะและเจตคิ ที่จะนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้  ผู้เรียนต้อง “ได้คิด” เรียนแล้ว ความคิดติดในสมอง เกิดแรงบันดาลใจ สงสัยอยากรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถอ่านกราฟ อ่านข้อมูลทางสถิติที่พบบ่อยได้ เช่น ผลสำรวจโพล (Polls) เป็นต้น
 • บทที่ ๑ ต้องเขียนให้เห็นอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์และสถิติ ความสำคัญและความจำเป็นของคณิตศาสตร์และสถิติ และ เห็นภาพรวมของทุกบท ภาพรวมที่นำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือ
 • บทที่ ๒ เป็นต้นไป  ควรเป็นตัวอย่างการนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ เช่น เรื่อง Polls  เรื่องเงินฝากและสินเชื่อดีแล้ว เพียงให้เขียนให้ อ่านง่าย เชื่อมโยงมากขึ้น
 • หลักในการเขียน คือ “อ่านง่าย ทันสมัย ได้คิด”
 • แต่ละบทควรมีแบบฝึกหัด หรือ ใบงาน ให้นิสิตได้ ฝึกคิด ฝึกนำไปใช้  (ท่านยกตัวอย่างเรื่องเอกสารเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล…บันทึกถัดไปจะมานำเสนอครับ)
 • ข้อแนะนำสำหรับวิธีเขียน  คือ ๑)  การกำหนดและเลือก “คำสำคัญ” หรือสาระสำคัญต่าง ๆ ก่อน แล้วนำมาเขียนร้อยเรียง เชื่อมโยงกัน ให้เห็น “Chain of keywords” เห็นทั้งทฤษฎีและการนำไปใช้ในแต่ละสาขา  ๒) เขียนให้อ่านผู้อ่านอ่านแล้วเกิดท้าทาย (Challenges) เห็นความมหัศจรรย์ของจำนวน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับคณิตศาสตร์และสถิติ  ๓) เรียนแล้วได้เครื่องมือ (Tools) ไม่จำกัดความรู้ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ในตนและใฝ่หาความรู้อื่นเพิ่ม
ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผุ้สอน (เพิ่มเติม)
ผมจับข้อสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้ครับ
 • บทที่ ๑ ผู้เขียนคือ อ.ลิ (ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์) และ อ.อุ้ม (ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล) ในเบื่้องต้น
 • บทที่ ๒ เขียนเกี่ยวกับ สมการและระบบสมการ พื้นที่ ปริมาตร  มอบให้ ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน ในเบื้องต้น
 • บทที่ ๓ เขียนเรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.เอก (ณภัสนันท์ ศรีสารคาม)
 • บทที่ ๔ เขียนเรื่อง เงินฝากและสินเชื่อ ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.ปาล์ม (ดร.บุษกร คงเอียด) และ อ.จิ๊บ (รศ.ดร.นภาพร ชุติมันต์) (ขออภัยที่ใช้ชื่อเล่นก่อนครับ)
 • บทที่ ๕ เขียนเรื่อง การประกันภัย  ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.ปุ๊ก (ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์)
 • บทที่ ๖ เขียนเกี่ยวกับ การสำรวจ Polls  และการนำสถิติไปประยุกต์ใช้  ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.จิต (ผศ.ดร.สุจิตตา สุระภี)
ความเห็นส่วนตัว ผมอยากให้มีเรื่อง “หุ้น” และเรื่อง “หวย”  ฝากท่านพิจารณาครับ  หากนำวิทยาศาสตร์มาจับสองเรื่องนี้ นิสิตจะมีภูมิคุ้มกันในชีวิตแน่นอน

 

 

About อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

Check Also

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี จาก GE MSU”

สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม KM แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี จาก GE MSU” ซึ่งทางสำนักศึกษาทั่วไปขอเผยแพร่ ประเด็นความรู้ดังกล่าวนี้ท่านสามารถ ดาวน์โหลด Best practices for good …