Home / บันทึกการเรียนรู้ / รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน _ ๐๑ แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน _ ๐๑ แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ๐๐๓๓๐๐๕ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน จัดอบอรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา เพื่อรับฟังแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิหลัก คือ ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา และ KM ให้ได้แนวทางการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้สอน ๑๖ ท่านที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ แล้ว มีอาจารย์ผู้สอนมาร่วม ๗ ท่าน … หากเป็นการประชุม ยังถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ตอนท้ายของการอบรม จึงได้นัดหมายวันเวลาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้งในวันที่ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.) เพื่อนำเอาผลการ KM วันนี้ไปทำความเข้าใจร่วมกัน

ผมทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” เช่นเดิม และเขียนบันทึกนี้เพื่อ สื่อสารบทเรียนหรือข้อสรุปสำคัญ ๆ นำมาให้อาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอนนำไปใช้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนต่อไป … ผมขอสรุปทั้งหมดด้วยภาพดัานล่าง และอธิบายสาระเพิ่มเติมเพียงสังเขป
แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ศาสตราจารย์ปรีชา ท่านเน้นดังนี้ครับ
 • เป้าหมายของรายวิชานี้ (Learning Outcome) ไม่ใช่ความจำ แต่เป็นทักษะและเจตคิ ที่จะนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้  ผู้เรียนต้อง “ได้คิด” เรียนแล้ว ความคิดติดในสมอง เกิดแรงบันดาลใจ สงสัยอยากรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถอ่านกราฟ อ่านข้อมูลทางสถิติที่พบบ่อยได้ เช่น ผลสำรวจโพล (Polls) เป็นต้น
 • บทที่ ๑ ต้องเขียนให้เห็นอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์และสถิติ ความสำคัญและความจำเป็นของคณิตศาสตร์และสถิติ และ เห็นภาพรวมของทุกบท ภาพรวมที่นำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือ
 • บทที่ ๒ เป็นต้นไป  ควรเป็นตัวอย่างการนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ เช่น เรื่อง Polls  เรื่องเงินฝากและสินเชื่อดีแล้ว เพียงให้เขียนให้ อ่านง่าย เชื่อมโยงมากขึ้น
 • หลักในการเขียน คือ “อ่านง่าย ทันสมัย ได้คิด”
 • แต่ละบทควรมีแบบฝึกหัด หรือ ใบงาน ให้นิสิตได้ ฝึกคิด ฝึกนำไปใช้  (ท่านยกตัวอย่างเรื่องเอกสารเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล…บันทึกถัดไปจะมานำเสนอครับ)
 • ข้อแนะนำสำหรับวิธีเขียน  คือ ๑)  การกำหนดและเลือก “คำสำคัญ” หรือสาระสำคัญต่าง ๆ ก่อน แล้วนำมาเขียนร้อยเรียง เชื่อมโยงกัน ให้เห็น “Chain of keywords” เห็นทั้งทฤษฎีและการนำไปใช้ในแต่ละสาขา  ๒) เขียนให้อ่านผู้อ่านอ่านแล้วเกิดท้าทาย (Challenges) เห็นความมหัศจรรย์ของจำนวน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับคณิตศาสตร์และสถิติ  ๓) เรียนแล้วได้เครื่องมือ (Tools) ไม่จำกัดความรู้ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ในตนและใฝ่หาความรู้อื่นเพิ่ม
ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผุ้สอน (เพิ่มเติม)
ผมจับข้อสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้ครับ
 • บทที่ ๑ ผู้เขียนคือ อ.ลิ (ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์) และ อ.อุ้ม (ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล) ในเบื่้องต้น
 • บทที่ ๒ เขียนเกี่ยวกับ สมการและระบบสมการ พื้นที่ ปริมาตร  มอบให้ ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน ในเบื้องต้น
 • บทที่ ๓ เขียนเรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.เอก (ณภัสนันท์ ศรีสารคาม)
 • บทที่ ๔ เขียนเรื่อง เงินฝากและสินเชื่อ ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.ปาล์ม (ดร.บุษกร คงเอียด) และ อ.จิ๊บ (รศ.ดร.นภาพร ชุติมันต์) (ขออภัยที่ใช้ชื่อเล่นก่อนครับ)
 • บทที่ ๕ เขียนเรื่อง การประกันภัย  ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.ปุ๊ก (ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์)
 • บทที่ ๖ เขียนเกี่ยวกับ การสำรวจ Polls  และการนำสถิติไปประยุกต์ใช้  ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นคือ อ.จิต (ผศ.ดร.สุจิตตา สุระภี)
ความเห็นส่วนตัว ผมอยากให้มีเรื่อง “หุ้น” และเรื่อง “หวย”  ฝากท่านพิจารณาครับ  หากนำวิทยาศาสตร์มาจับสองเรื่องนี้ นิสิตจะมีภูมิคุ้มกันในชีวิตแน่นอน

 

 

About อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

Check Also

พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: เรียนรู้ Outcome-based Education (OBE) จาก ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

สำนักศึกษาทั่วไป กำลังขับเคลื่อนให้ “นิสิตปรับวิธีเรียน” และให้ “อาจารย์เปลี่ยนวิธีสอน”  อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการผลิตบัณฑิตสำหรับขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ทำให้นิสิตกำลังปรับวิธีเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงทุกที่ทุกเวลา ยกเว้น …