Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย)

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร้วมทั้งหมด 18 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และหลังการประชุมก็ได้มีการมอบใบประกาศให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

สำนักศึกษาทั่วไป มมส.
สำนักศึกษาทั่วไป มมส.

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *