Home / ประชาสัมพันธ์ / คำสั่งคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

สามารถคลิกดูรายละเอียดที่นี้ครับ –>> Download 

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *