Home / บันทึกการเรียนรู้ / แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๐๐๓๓๐๐๓ ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๐๐๓๓๐๐๓ ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ๐๐๓๓๐๐๓ ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนเก้ว จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาฯ สำหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผมทำหน้าที่เป็นทั้งคุณเอื้อและคุณอำนวยในการเรียนรู้ ผมรู้สึกเหมือนได้อ่านหนังสือตำราหลายเล่ม นี่คือประโยชน์อันยิ่งของการฟังบัณฑิต ฟังปราชญ์  … ผมหมายถึง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ท่านเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลัก นำพาเราพัฒนาปรับปรุงเอกสารนี้   ผมสรุปแนวทางที่ท่านแนะนำ ไว้ในชาร์ทเดียวดังรูปครับ

 

ขออธิบายเน้นประเด็นเด่น ๆ ดังนี้ครับ

 • สาระหลักของการปรับปรุงเอกสาร คือ  ปรับให้คำว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” และคำว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เกี่ยวข้องเป็นคำเดียวกัน  เน้นว่าต้องเกี่ยวข้องกัน Must be Related
 • ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่มากมาย ไม่สามารถจะนำสอนได้หมด จะเลือกเอาทรัพยากรธรรมชาติอะไร ? คำตอบคือ ให้เลือกเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาก็มีอยู่มากมาย ไม่สามารถจะนำมาได้ทั้งหมด จะกำหนดขอบเขตการเขียนแค่ไหน?  คำตอบคือ ให้เลือกเฉพาะอันที่ใกล้ตัวและใช้ประโยชน์ ควรจะมุ่งไปที่ปัจจัยสี่
 • จะเลือกเนื้อหาแบบไหน? หรือจะให้เขียนแนวไหน? คำตอบคือ ให้เขียนให้มีสาระดังต่อไปนี้ครับ
  • เขียนให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านนั้น ๆ ให้เห็นที่มาและความสำคัญ
  • เขียนข้อเท็จจริงจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ เห็นเหตุเห็นผล และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นิสิตได้องค์ความรู้และทักษะการคิด
  • เขียนให้เห็นประโยชน์ (อาจเขียนในความสำคัญ) และการนำไปใช้
  • เขียนสร้างแรงบันดาลใจ และแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์
 • บทที่ ๑ เป็นภาพรวมของทุกบท อ่านแล้วเห็นภาพทั้งหมดว่าวิชานี้จะเรียนอะไรบ้าง เพื่ออะไร เห็นที่มาและความสำคัญ เชื่อมโยงเป็นเรื่องราว
สรุปขาดตกบกพร่อง ขออภัยมา ณ ที่นี่ครับ

ศาสราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  ผู้ทรงคุณวุฒิหลัก ในการปรับปรุงเอกสารประกอบรายวิชา

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

บรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

About อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

Check Also

พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: เรียนรู้ Outcome-based Education (OBE) จาก ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

สำนักศึกษาทั่วไป กำลังขับเคลื่อนให้ “นิสิตปรับวิธีเรียน” และให้ “อาจารย์เปลี่ยนวิธีสอน”  อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการผลิตบัณฑิตสำหรับขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ทำให้นิสิตกำลังปรับวิธีเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงทุกที่ทุกเวลา ยกเว้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *