Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป
MSUGE

โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัด โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 9 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น สำนักศึกษาทั่วไปได้พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับ เป้าหมายของประเทศ ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ด้วย โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้า อาคารราชนครินทร์ จำนวน 9 รูป คณะผู้บริหารสำนักฯ ถวายเครื่องสังฆทาน และจตุปัจจัย ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 หลังนั้นช่วงเวลา เวลา 09.00 – 11.00 น.มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในยุค Thailand 4.0 โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายวิชาการ และมอบโล่และเกียรติบัตรอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 มอบโล่และเกียรติบัตรคุณครูดีเด่น โครงการชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 2559 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรบุคลากร GE ดีเด่น ประจำปี 2559 มอบใบประกาศและของที่ระลึกอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559

ภาพเพิ่มเติม

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *