Home / Video / เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About admin

admin

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *