Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
MSUGE

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมภายในงานเวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี

จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 89,690 บาท เพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มานะ ภูพันนา
ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *