Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
MSUGE

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *