Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
MSUGE

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต ซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านอาชีพของนิสิตเมื่อจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป จึงจัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกรียติจาก Mr. Joel Wayne Bruner อาจารย์ ดร.อิทธิสาร ไชยสุข และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายครั้งนี้

ภาพ : ยุภา พลตื้
ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *