Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักศึกษาทั่วไป

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน และมีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งยังเป็นการจัดการความรู้ เพื่อต่อยอดสู่อนาคตในลำดับต่อไป
และจากข้อเสนอแนะโครงการดังกล่าว ในเรื่องการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สำเร็จ
โครงการดังกล่าวนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปตำแหน่งพนักงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วม
ภาพ/ข่าว : มานะภู พันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *