Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004
ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรือนโสน ห้องวิจิตรจินดา สวนอาหารสานะคามโอเอซีส จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของสำนักศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู และทีมกระบวนกร ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องจิตตปัญญาศึกษาเป็นอย่างดี
กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ คือ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา0032004 รายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ และ อาจารย์ผู้ที่สนใจ การบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2559
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *