Home / ข่าวอาจารย์ / แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักศึกษาทั่วไป

แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกที่นี้เพื่อทำการประเมิน

About admin

admin

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2558)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *