Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน รวมถึงหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

โดยสำนักศึกษาทั่วไป ได้กำหนดจัดโครงการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยหัวข้อบรรยายเรื่อง “ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” วิทยากรโดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อบรรยายเรื่อง Learning Innovation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร และหัวข้อบรรยายเรื่อง วิจัยการเรียนการสอนและการประเมินผล 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ บรรยายหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งนี้ มีอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …