Home / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์
สำนักศึกษาทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์ โดยการทำในโปรแกรม Web Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานให้สามารถทำ มคอ.3 มคอ.5 และจัดสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และดำเนินการจัดสอบประจำภาคการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (RN1 – 204) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

สำนักศึกษาทั่วไปประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป …