Home / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์
สำนักศึกษาทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์ โดยการทำในโปรแกรม Web Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานให้สามารถทำ มคอ.3 มคอ.5 และจัดสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และดำเนินการจัดสอบประจำภาคการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (RN1 – 204) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 60 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้หน่วยงานย่อยจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. …