Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สำนักศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สำนักศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/2560 ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Learning Outcome ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

3) ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์ ระบบบริการห้องเรียนรวม เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่องค์ประกอบคุณสมบัติยังไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559 ในข้อ 4 (4) จำนวน 31 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 160 คน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 217 คน

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …