Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สำนักศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สำนักศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/2560 ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Learning Outcome ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

3) ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์ ระบบบริการห้องเรียนรวม เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่องค์ประกอบคุณสมบัติยังไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559 ในข้อ 4 (4) จำนวน 31 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 160 คน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 217 คน

About admin

admin

Check Also

สำนักศึกษาทั่วไป มมส

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การประสานงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา …