Home / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”
สำนักศึกษาทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

สำนักศึกษาทั่วไป
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการ

เป้าหมายของการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำให้นิสิต บุคลากร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองตามอัตภาพ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวกับเฉพาะเรื่อการเกษตร เกี่ยวกับเกษตรกรเท่านั้น ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการผลิต การซื้อขายกระจายผลผลิต ส่วนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการประหยัดอดออม ใช้วัสดุสิ่งของหรือวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นทั้งหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยยึดเงื่อนไข ๒ ประการคือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขคุณธรรม จะทำอะไรต้องไม่ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม สืบค้นและนำความรู้วิชาการมาใช้เสมอ ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง คิดพิจารณาอย่างครบถ้วนทั้ง ๓ ห่วง
ว่า พอประมาณหรือไม่ มีเหตุผลมีหรือไม่ มีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือไม่ ระหว่างกระทำและหลังกระทำ ระลึกและกำกับให้อยู่ในเงื่อนไข ๒ และพิจารณาครอบคลุม ๔ มิติ ทั้งวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
อย่างไรก็ดี วิธีเดียวที่จะทำให้นิสิตเข้าใจได้อย่างแท้จริง คือ การน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงราชการที่ ๙ ทรงพระราชทานให้เรา ไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …