Home / ข่าวนิสิต / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560

                    ด้วยสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับข้อ 33 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไป จึงขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เพื่อประกาศใช้ในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตามลำดับต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

About admin

admin

Check Also

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download