Home / ระบบสารสนเทศ
สำนักศึกษาทั่วไป

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning + ระบบตรวจสอบสถาานะการเบิกค่าสอน + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม + ระบบจัดทำรายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
+ ระบบจำหน่ายหนังสือ-ตำราเรียน สำนักศึกษาทั่วไป   + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Timesheet)
    + ระบบบริหารงานโรงพิมพ์ออนไลน์