Home / ระบบสารสนเทศ
สำนักศึกษาทั่วไป

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนออนไลน์ + จองห้องเรียนออนไลน์ + จองห้องเรียนออนไลน์
+ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบ E-Testing + จุลสารสำนักการศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ วัดระดับภาษาอังกฤษ English-ExitExam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักการศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักการศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + สอนวิทยากร + ระบบการวางแผนและงบประมาณ
+ เปรียบเทียบผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning + ระบบการตรวจสอบค่า + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม + ระบบจัดทำรายงานฉบับที่ 3 และฉบับที่ 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) + ระบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม + หนังสือเลขที่นั่งสอบนิสิต
+ ระบบจำหน่ายหนังสือ – ตำราเรียนสำนักวิชาทั่วไป   + ระบบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมรหัสประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำ (Timesheet)
    + ระบบบริหารงานโรงพิมพ์ออนไลน์