Home / ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสาย
งานอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป