Home / ภาระกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ภาระกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิต
เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสาย
งานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป