Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนานิสิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดหลักพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีการบูรณาการรายวิชาต่างๆ มากขึ้นจึงได้กำหนดกลุ่มงานจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น ในปีการศึกษา 2548 โดยให้มีหน้าที่ประสานการพิจารณาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยได้รวมระบบการบริหารจัดการไว้ที่กองทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อหลักสูตรที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ โครงการจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2550– 2553) ต่อมาตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 มีมติให้จัดตั้ง สำนักศึกษาทั่วไป และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร และการดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากการบริหารจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เดิมคณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าหากมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประสานความร่วมมือและบริหารจัดการรวมทั้งเป็น ผู้กำกับติดตาม ดูแลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการการ บูรณาการผู้สอนจากคณะต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งมอบให้สำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น