Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

แผนที่

ที่อยู่
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์ 043-754571 หรือ 043754333 ต่อ 2113,2017
ผู้พัฒนาเว็ปไซด์ krissada.sak@msu.ac.th
อีเมลล์หน่วยงาน genedu@msu.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/genedu
Twitter : https://twitter.com/edu255803

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
2070
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2115
หัวหน้าสำนักงาน
2115
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
2113
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2105
งานพัฒนาระบบฯ / ศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ 2113 , 2017

 
งานเลขาฯ/งานประชุมและความเสี่ยง/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์
2057
งานธุรการ/งานการเงิน/งานแผนงาน
2069
งานบุคคล/งานพัสดุ/งาน ก.พ.ร
2071
งานตารางเรียนตารางสอบ/งานหลักสูตรและเทียบโอนรายวิชา
2105
งานวิเคราะห์ข้อสอบ/งานตำรา/งานวิจัย/งานทำเนียบอาจารย์
2097
งานกิจการพิเศษ/ CADL
2006
งานโรงพิมพ์
2003