Home / ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
-งานธุรการ
-งานการเงิน
-งานพัสดุ
-งานบุคคล
-งานเลขานุการ
-งานแผนงานและงบประมาณ
-งานการประชุม
-งานบริหารความเสี่ยง
-งาน ก.พ.ร.
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานสำนักพิมพ์
-งานยานยนต์

กลุ่มงานวิชาการ
-งานตารางเรียนตารางสอน
และตารางสอบ
-งานจัดการเรียนการสอน
-งานโครงการเรียนล่วงหน้า
-งานประเมินผู้สอน
-งานพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน มคอ.
-งานเทียบโอน/เรียนซ้ำเรียนแทน
-งานอนุมัติผลการศึกษา
-งานประเมินผลหลักสูตร/ประเมินรายวิชา
-งานตรวจข้อสอบ/คัดแยกข้อสอบ

กลุ่มงานสารสนเทศ
-งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
-งานสารสนเทศห้องเรียนรวมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์
-งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
-งานติดตาม และตรวจสอบห้องเรียนรวม
-งานบริการสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์
-งานอาคารสถานที่
-งานศูนย์ทดสอบออนไลน์/งานบทเรียน
-งานศูนย์วิชาการเพื่อการเรียนรู้
-งานเครือข่ายวิชาการเพื่อ การเรียนรู้
-งานบริการวิชาการสู่ชุมชน
-งานการจัดการความรู้ (KM)
-งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-งานโครงการเด็กดีมีที่เรียน
-งานพัฒนานิสิต
-งานพัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-งานเครือข่ายอาจารย์ผู้สอน
-งานกิจการพิเศษ
-งานพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอน
-งานจัดทำตำรา ตำราอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการสอน
-งานศูนย์การเรียนรู้ภาษา
-งานฐานข้อมูลข้อสอบ